logo

ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ

(ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਨੰ: 35 ਤੋਂ 1961 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਥਾਪਤ)

Instructions to Use Portal
Login Detail View Map
© 2020-21- Punjabi Universiy Patiala.